Kongahälla, Kungälv

Kongahälla är en ny stadsdel som ska byggas i Kungälv, där 900 bostäder och verksamheter ska utvecklas fram till 2017. Målet är att Kongahälla ska bli en miljömässigt, socialt och ekonomiskt aktiv stadsdel.

Projektet har initierats av Kungälvs kommun och Kungälv Energi och genomförs i samarbete med Riksbyggen, Förbo AB, Kungälvsbostäder och KF Fastigheter. Parterna har gemensamt utarbetat mål och konkreta ramar för miljö- och energiaspekter, för stadsdelens offentliga miljö och för marknadskommunikation. Genom nära samarbete vill aktörerna lära av varandra och gemensamt komma lite längre. De kärnvärden som aktörerna formulerat för stadsdelen ska synas i gestaltningen av nya byggnader och offentliga miljöer. Nya byggnader och miljöer ska komplettera den historiska stadskärnan och ha ett modernt uttryck. 
Projektet följs inom ramen för ett forskningsprojekt där SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborgs Universitet och Mistra Urban Futures ingår.

Socialt aktiv stadsdel
Den nya stadsdelen ska knytas ihop med den gamla stadskärnan och länka samman stadsdelar på båda sidor av en motorväg. I stadsdelen kommer att finnas bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, strövgator, torg och park. Strövgator där de gående dominerar ges hög prioritet. Målet om ett aktivt stadsliv med mötesplatser, aktiviteter, rörelse och evenemang bottnar i Kungälvs kommuns folkhälsoarbete och jämställdhetsintegrerade samhällsplanering. Ambitionen är att återskapa och stärka fördelarna med småstadslivet med korta avstånd och närhet till service, kultur och rekreation.

Ekonomiskt aktiv stadsdel
Energilevererande byggnader är ännu ovanliga. Kongahällaprojektet har som mål att överbrygga de hinder som nu finns, såväl juridiska som ekonomiska. En ny handelsplats i Kongahälla gör också att stadskärnan ges liv en större del av dygnet när handelsutbudet kompletteras och blir mer attraktivt.

Miljömässigt aktiv stadsdel
Ett helhetsgrepp tas på miljöfrågorna i området, med särskilt fokus på elanvändningen. Sett över året ska mer el produceras än förbrukas. Energianvändningen i området ska vara låg och endast förnybar energi användas. Handelsanläggningens tak och fasader förses med Sveriges största solelanläggning. Anläggningen utformas så att den bidrar till att visualisera de högt ställda målen för området.
Nya energibesparande åtgärder prövas i Kongahälla, som exempelvis fjärrvärmedrivna vitvaror och värmeåtervinning ur duschvatten.

Beviljat stöd: 14 257 350 kr

Årsrapport Kongahälla 2011 

Läs mer om projektet Kongahälla

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget